Trao giấy phép hoạt động cho Trưởng đại diện Văn phòng VRG tại Lào