BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN