GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ, ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐTL CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP