THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NK ĐẦU 2018-2022 CÔNG TY CPCSCN