Thông báo giá mua mủ tư nhân

Kính gử: Các Đội trực thuộc Công ty Cao su Công nghiệp Đồng kính gửi: Các Đơn vị Cao su dân doanh bán mủ cho Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp

Căn cứ hợp đồng mua bán mủ cao su giữa Công ty TNHH MTV Cao Su Công Nghiệp và các cơ sơ Cao su Dân Doanh.

Căn cứ tình hình giá mủ cao su ở thị trường trong nước tại thời điểm hiện nay.

Nay C/Ty TNHH MTV Cao Su Công Nghiệp thông báo giá mua mủ nước qui khô tính theo TSC như sau:

Mủ nước qui khô   ( TSC ):

Tại xưởng chế biến Đội Cao Su Tân Định:  28.000đ/kg ( 280 đ/° TSC ).

Giá này được áp dụng kể từ ngày 01 / 07 / 2014.

 

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi gửi :                                                                                         (Đã ký)                         

- Như trên .

- P KHVT .

- P TV .                                                                                   Nguyễn Đăng Tấn

- Lưu VT.