VB GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN GIẢM TRONG KỲ BÁO CÁO SO VỚI BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT